İMAM ZEYNEL ABİDİNİ TANIYALIM

Adı                      : Ali Bin Hüseyin

Lakabı                : Zeynel Abidin (inananların ziyneti ,takısı)anlamında

Büyük Dedesi    :Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)

Dedesi                : İmam Aliyyel Murteza

Büyük Annesi   :Hadiceyi Kübra

Babaannesi       : Fatimetüz Zehra

Babası               : İmam Hüseyni Deşti Kerbela

Annesi               : Prenses Şehribanu

Doğum Yeri      : Medineyi Münevver

Duğum Tarihi   :Hicri (38) yılı Miladi ise( 659) yılı

Vefat Yeri          : Medineyi Münevver

Vefat Tarihi       :Hicri (95) yılı Miladi ise (717) yılı

Vefat nedeni      : Emevi Sultanı zalim Abdül Melik Tarafından

Zehirletilerek şehit edilmişlerdir

12 İmamlardan  : 4. imam

İmamlık süresi   : 35 yıl

İmam Zeynel Abidin kerbela faciasından kurtulan Ehli-Beyt neslinden

Tek erkek kişidir ( çocuklar hariç)

Kerbela faciasında İmam Zeynel Abidin (21) yaşlarında ve üstelik hasta idi

Hasta olmasına rağmen çıkıp Zalim Yezit in askerleriyle savaşmak istedi

Çünkü bütün akraba ve yakınları gözleri önünde birer birer şehit ediliyorlardı

O da bu görevden kaçamazdı ve öylede yaptı kalktı savaş elbiselerini giydi

Cenk’e hazırdı oda yakınlarıyla aynı kaderi paylaşmak istiyordu ve bunun için

Sevgili babası İmam Hüseyin den savaşa çıkmak için izin istediğinde

İmam Hüseyin izin vermedi ve şöyle buyurdu ey sevgili oğulcuğum bugün

Senin Kerbela da şehit olmana izin yoktur çünkü Ehli-Beyt nesli seninle

Devam edecektir beni ve kerbela şehitlerin’in İmamı sen olacan bizleri kefenleyip cenazeleri  kaldırma görevi sana düşmektedir sen daha sonra şehit edilip bizlere kavuşacaksın oğul diye İmam Zeynel Abidine nasihat edip emanetleri teslim

Etmişlerdir ve İmam Zeynel Abidinin bu olayına 2. Nuh (a.s) vakası da denmiştir

Kerbela faciasından sonra Ehli-Beyt kadınlarıyla birlikte Şama götürülen

İmam Zeynel Abidin Mescitte cami imamının Ehli-Beyt hakında olumsuz

Konuşması üzerine şu cevabı  konuşmayı yapmışlardır.

Ey insanlar bize altı şey verildi ve yedi şeyle üstün kılındık 1-İlim 2-Hilim

3-Cömertlik 4-Fesahat 5-Yiğitlik 6-müminlerin gönlüne sevgimiz ihsan edildi

Şeçilmiş Peyğamber Muhammed bizdendir ;Sıddıyk(onu ilk gerçekleyen imamını

İlk izhar eden) Ali;Caferi Tayyar Allahın ve Resulunun Arslanı Hamza ve bu

Ümmetin iki sıbtı (Resullahın iki torunu soyunu sürdüren iki hayırlı ümmet

Mesabesinde olan oğulları) ve Deccali öldüren Mehdi bizdendir bunlara da

Herkesten üstün bir makam ihsan edildi bize.

Beni tanıyan tanır tanımayana da soyumu sopumu haber vereyim

Ey insanlar benim Mekkeyle medinenin oğlu Zemzemle Safanın oğlu benim

Abasının eteğinde hacer-ül Evsedi taşıyanın oğlu benim herkesten daha iyi

Daha güzel bir tarzda hac törenini eda edenin oğlu benim en hayırlı ve gerçek

Tavaf edip sa’yi ifa edenin oğlu benim en hayırlı ve gerçek Hac edip Lebbeyk

Diyenin oğlu benim Burak’a binip göge ağanın oğlu benim geceleyin Mescid ül

Haramdan Mescid ül Aksaya varanın oğlu benim Cebraille Sidretül Müntehaya

Varan zatın oğlu benim hakkında yaklaştı yakınlaştı iki yay kadar kaldı yahut

Daha da yakın denen zatın oğlu benim gökte Meleklerle Namaz kılanın oğlu

Benim Allahın dilediği kendisine vahyedilenin oğlu benim MuhammedMustafanın

Oğlu benim Aliyyel Murtezanın oğlu benim Allahtan başka yoktur tapacak deyinceye

Kadar halkla şavaşanın oğlu benim Resullahın huzurunda iki kılıçla savaşanın

Düşmana iki mızrakla vuranın iki kere göçenin iki beyattede beyat edenin  Bedirde,

Huneyn’de dövüşenin Göz ucuyla bakıncaya dek Allaha şirk koşmayanın,Müminlerin

Salihi Peyğamberlerin varisi olanın Dine bidat katanların köklerini kazıyanın

Müslümanların sevgilisi kesilenin savaşların Nurunun İbadet edenlerin ziynetinin

Ağlayanlara baş tacı olanın sabırlıların en sabırlısının Alemler Rabbinin Rasulu

Yasinin (Muhammedin S.A)soyundan olan gecelerini ibadetle geçirenlerin en üstünü

Bulunanın Cebraille güçlendirilen Mikaille yardım görenin oğluyum Müslümanların

Haremini koruyanların oğluyum Dinden çıkanları Ğerçekten sapıp zulmedenleri Beyatten dönüp ahdını bozanları öldürenin oğlu benim Fatımat-üz Zehranın oğlu

Kadınların ulusunun oğlu.

Kaynak (Bihar ül-Envar:XLV.S.137.139)

ŞAİR FERAZDAKIN ZEYNEL ABİDİNLE İLGİLİ ŞİİRİ

Emevi Hükümdarı Abdül Melikoğlu Hişam Hacca gitmişti Hacerel Esvede yaklaşmak

İstedi kalabalıkta imkan bulamadı bu sırada İmam Hüseyin oğlu İmam Zeynel Abidin

Göründü halk hemen yol açtılar Hacerel Esvede dokundu Şamlılar bu kimdir diye sordular Hişam bilmiyorum dedi Şair Ferazdak  ben biliyorum dedi ve şu Şiirini okudu

Bu Allahın kullarının hepsinden hayırlıdır budur tertemiz ap arı izi eseri tertemizdir

Bir kişidir bu ki Mekke deresi de bilir onu düzü de Beyt de bilir onu Haremde

Hatimin Rük’nü o dokunmaya gelince elinin ayasına yapışıp öpmek diler

Kurayş onu görünce büyüklerin sonuna erişmiştir ondan ötesi yok der

Takva ehli’ni sayarsan bunlar İmamlarıdır yer yüzü halkının en hayırlıları kimler

Derse bunlardır ancak

Eğer bilmiyorsan bil ki budur Fatıman’ın oğlu Tanrı Peyğamberleri onun atasıyla

Tamamlandı

Senin sözün bir zarar vermez ona inkar ettiğini Arapta bilir Acemde

Göz utanır da mehabetinden bakamaz ona insan ancak güldüğü zaman

Söz söyleyebilir ona

ŞEYH LÜFİD’İN RİVAYETİNDE ŞU BEYİTLER VAR

Tanrıyı bilen bunun derecesini de bilir çünkü ümmetler bunun evinin

Sayesinde dine kavuşmuştur

Mahlukattan bunların buyruğuna uymayan derecelerini mahzar oldukları

Nimetleri bilmeyen kim var

SIBT İBNİ AL CEVZİ VE SÜBKİNİN RİVAYETLERİNDE ŞU BEYİTLER VAR

Yücelikte öyle bir dereceye yücelmiştir’ki oraya eller erişemez ayaklar başaramaz

Peyğamberler onun atası yüzünden üstünlükler ulaşmışlar ümmetler atasının

Ümmeti yüzünden anılmışlar

Cömert ne kadar cömert olursa olsun toplum ne kadar ihsan ederse etsin onların

İhsanına ulaşamaz

Allahı anıştan sonra ilk olarak onlar anılır her başlangıçta böyle olduğu gibi

Her sonrada söz onların anışıyla biter.

Ehli-Beyt’in mucize ve kerametlerini iyilik ve üstünlüklerini ağaçlar kalem deniz’ler

Mürekkep olsa da yazmakla tükenmez biz inananları yüce Rabbimiz Ehli-Beyt’in yolundan izinden ayırmasın …Allah…Allah… Hu diyelim Gerçeğin demine Hu.